Vanliga frågor & Villkor

Utförande

På Vi Lösere strävar vi alltid efter att leverera bästa tänkbara service på alla uppdrag vi tar oss an. Vi har under årens gång skapat en kultur och organisation som alltid sätter servicen till våra kunder först.

Säkerhet

Våra medarbetare är vår mest värdefulla resurs. Vi Lösere tar ansvar för att vara en säker och hälsosam arbetsplats som tar hänsyn till sociala och fysiska risker.
Inget är så viktigt att vi inte kan ta oss tid att göra vårt arbete på ett säkert sätt. Vi Lösere följer de lagar och föreskrifter som berör verksamheten och ser över denna policy årligen.

Tystnadsplikt

Alla medarbetare och servicepartners till Vi Lösere AB har tystnadsplikt. Detta gäller i huvudsakligen om information kring distrubitörerer, kunder, utförande av uppdrag och produkter.

Bra att tänka på som beställare

Vid upphängingn/fästning av permanenta montage är det bra att du som beställare eller visuellt ansvarig finns tillgånglig för att diskutera önskade mått etc.

Övrigt

Något du undrar över som inte står listat här? Du är välkommen att maila oss på order@vilosere.se så  besvarar vi din fråga så fort vi kan.

Försäkring

Självklart är vi fullt försäkrade inför varje uppdrag vi utför. Vi har både en ansvarsförsäkring och en olycksfallsförsäkring  för person- och sakskador som sker vid pågående arbete.

Debitering

Vi har valt att ha transparenta och ärliga priser. I timdebitering ingår därför de ”dolda avgifterna” som övriga leverantörer på marknaden debiterar i slutändan.

Vi debiterar därför inte: minimumdebiteringar, framkörningsavgifter, servicebil, verktyg, parkering, milersättning, miljöavgift, tullavgift, serviceavgift och enklare förbrukningsmaterial som plugg och skruv.

Vi påbörjar debiteringstiden från och med när vi är på plats och tiden slutar när vi är klara med uppdraget. Vid uppdrag utanför Stockholms tullar påbörjas debiteringen från Stockholm city

Alla priser är exkl moms. Vi skickar våra fakturor via e-faktura, mail och post. Om inget annat är avtalt skickas våra fakturor med 20 dagars betalningsvilkor.

Miljö

Vi skapar förtroende genom att leverera långsiktigt hållbara tjänster och helhetsåtaganden av hög kvalitet. Vi skapar effektiva arbetssätt i vår verksamhet som sätter kundens och övriga intressenters behov och krav på kvalitet och miljö i centrum. 

Vi mäter och styr våra framgångsfaktorer och betydande miljöaspekter och förbättrar dem över tid för att bidra till en långsiktig hållbar utveckling. Vi arbetar aktivt med vår miljöpåverkan genom att minska de negativa delarna och öka de positiva. Vi tar ekologisk hänsyn, förebygger förorening och eftersträvar minskad klimatpåverkan och hållbar resursanvändning i uppdrag.

GDPR

Om vem samlar vi in personuppgifter?

Kunder
– För potentiella samt befintliga kunder kan nedan information komma att behandlas:
– Kontaktuppgifter: namn, telefonnummer, e-postadress, adress
– Faktureringsuppgifter
– Underkonsulter: kontaktuppgifter, CV-relaterad information, företagsspecifik information

Leverantörer
– Information som kan komma att behandlas gällande leverantörer:
– Namn, e-postadress, organisationsnummer
– Underkonsulter: kontaktuppgifter, CV-relaterad information, företagsspecifik information

 

Du har rätt att:
– Få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja ha och verifiera den information vi har om dig
– Få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättade
– Få dina uppgifter raderade i vissa fall, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in
– Få begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall – t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning – under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter
– Få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (dataportabilitet)

Hur skyddar Vi Lösere AB dina uppgifter? Vi Lösere AB har vidtagit en rad åtgärder för att skydda dina personuppgifter och vi arbetar aktivt med integritetsfrågor, utveckling av vår IT-miljö samt utbildning de medarbetare som hanterar personuppgifter